Kontakt +421 908 414303, email: bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku

Vykonávame likvidácie firiem a spoločností každého druhu až po výmaz z obchodného registra od 995,-€


Zrušenie firmy - spoločnosti

Možností, ako sa zákonne zbaviť firmy, je viacero. Ani samy majitelia spoločností v tejto problematike častokrát nie sú úplne doma a v nutných prípadoch využívajú služieb odborníkov

Spôsob likvidácie firmy záleží od stavu jej dlžôb, či má alebo nemá záväzky voči ďalším subjektom.

Volajte Bankrot® : +421 908 414 303

Zrušenie firmy, spoločnosti

Dostali ste sa do situácie , kedy sa potrebujete zbaviť firmy a nefigurovať viac v obchodnom registri?

Spoločnosť dlhodobo nevykonáva žiadnu činnosť a vy si aj napriek tomu musíte plniť zákonné povinnosti vo vzťahu k orgánom štátnej správy ( ako vedenie účtovných výkazov, podávanie daňových priznaní) a máte toho akurát dosť?

Dôvody zrušenia firmy môžu byť rôzne, či už nezhody so spoločníkmi, zlá finančná situácia, sťahujete sa do zahraničia alebo ste sa jednoducho rozhodli svoje podnikanie zavesiť na klinec a chcete odísť s čistým štítom, zbaviť sa všetkých svojich povinností.

Avšak nastáva otázka ako začať a čo Vás to bude stáť?

Zrušenie spoločnosti nie je jednoduchý proces, má istú svoju administratívnu i časovú náročnosť v žiadnom prípade však nie je nemožný. S nami ho bez problémov zvládnete, vieme Vám zrušiť akúkoľvek spoločnosť nezávisle na jej majetkových pomeroch. Rýchlo, lacno a efektívne.

Pri zrušení - likvidácií spoločnosti sa vykonáva výmaz spoločnosti z obchodného registra, ktorým sa končí právna subjektivita obchodnej spoločnosti. Pod pojmom likvidácia obchodnej spoločnosti treba rozumieť likvidáciu jej obchodného imania.

A vy sa raz a navždy zbavíte svojho podnikania.

Poznáme 2 spôsoby zrušenia spoločnosti:

 • bez likvidácie

 • s likvidáciou obchodného imania

  Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

  Zrušenie spoločnosti bez likvidácie je možné v tom prípade, ak spoločnosť nemá žiadny majetok alebo ak obchodné imanie zrušovanej spoločnosti prejde na jej právneho nástupcu. Základnými formami zrušenia spoločnosti bez likvidáciu sú:

 • splynutie spoločností,

 • zlúčenie spoločností,

 • rozdelenie spoločností,

 • zmena právnej formy spoločnosti.

  Ide o dobrovoľné formy zrušenia spoločnosti. Likvidácia sa nevyžaduje, ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo po skončení konkurzného konania nezostane v spoločnosti žiaden majetok.

  Zrušenie spoločnosti s likvidáciou obchodného imania

  Zrušenie spoločnosti s likvidáciou obchodného imania nastáva vtedy, ak spoločnosť nemá právneho nástupcu a disponuje majetkom. Cieľom likvidácie je uspokojenie všetkých veriteľov, vysporiadanie majetkových práv a zabránenie úpadku spoločnosti.

  Vstup spoločnosti do likvidácie má tieto právne dôsledky:

 • spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia,

 • vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra,

 • po dobu likvidácie používa spoločnosť obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“,

 • pôsobnosť konateľov je obmedzená na úkony nevyhnutné v likvidácii,

 • spoločnosť podáva v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom vstúpila do likvidácie daňové priznanie.  Ak po skončení likvidácie sú uspokojení všetci známi veritelia a spoločnosti zostal likvidačný zostatok rozdelí sa medzi spoločníkov.

  V prípade, že likvidátor počas likvidácie spoločnosti zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, teda že nebude možné uspokojiť všetkých veriteľov z majetku firmy podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu.

  Všeobecné dôvody zrušenia spoločností sú:
 • uplynutie času na ktorý bola založená ( v zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve je doba určitá),
 • rozhodnutie spoločníkov o zrušení spoločnosti,
 • rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti,
 • zrušenie konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia súdu alebo zrušenie konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu
 • správcu konkurznej podstaty alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • iný dôvod ustanovený osobitným zákonom.

  22 ročné skúsenosti Bankrot, s.r.o.
  Pomôžeme Vám pri komplikovanej právnej úprave zrušenia, výmazu z obchodného registra, následného zániku spoločnosti, tak aby ste dosiahli želaný výsledok pri minimálnych nákladoch. Sme pripravení Vám odpovedať a pomôcť na všetky vaše otázky a problémy. Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás. Na trhu pôsobíme viac ako 22 rokov, kde sme získali bohaté množstvo praktických skúsenosti.

  Sme pripravení Vám odpovedať na všetky Vaše otázky


 • © Https://www.ebankrot.sk 1994-2016 Bankrot®